Loading...
Statut 2016-12-08T09:45:25+00:00

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (”Narodne novine” br. 88/01.),
Skupština Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih, na svojoj sjednici održanoj 17. prosinca 2010. godine u Zagrebu, donijela je ovaj

STATUT

HRVATSKOG SAVEZA GLUHIH I NAGLUHIH

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Hrvatski savez gluhih i nagluhih (u nastavku: Savez) je dragovoljna, nestranačka i neprofitna nacionalna udruga gluhih, u koju se udružuju županijske udruge i Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba, u jedinstvenu zajednicu na području Republike Hrvatske, sa svrhom ostvarivanja, usklađivanja i zaštite njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa.

Članak 2.
Članstvo u Savezu može biti PUNOPRAVNO i PRIDRUŽENO.
Status punopravnog članstva mogu imati samo županijske udruge i Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba.
Regionalne, lokalne, općinske i/ili gradske udruge mogu imati status pridruženog članstva.

Članak 3.
Punopravne udruge-članice imaju pravo glasovanja, delegiranja u Skupštinu Saveza i pravo izbora u radna tijela Skupštine.
Pridružene udruge mogu sudjelovati u radu Skupštine Saveza, ali bez prava odlučivanja i izbora u Skupštinu i radna tijela Skupštine, uz uvjet, da surađuju i imaju partnerske odnose s punopravnom udrugom-članicom Saveza na svom području.
Iznimno, pobliža prava tih udruga u sudjelovanju u radnim tijelima Skupštine, Izvršni odbor Saveza može posebno regulirati u svom Poslovniku o radu Skupštine.

Članak 4.
Savez je pravna osoba. Svojstvo pravne osobe Savez stječe upisom u Registar udruga u Gradskom uredu za opću upravu.
Savez djeluje u skladu sa zakonom i ovim Statutom na cijelom području Republike Hrvatske pod nazivom: HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH.
Sjedište Saveza je u Zagrebu, Palmotićeva br. 4.

Članak 5.
Savez ima znak (logo) četvrtastog oblika u plavo-bijeloj boji, u stiliziranom crtežu dviju spojenih ruku, koje znače čvrstu povezanost osoba oštećena sluha sa širom društvenom zajednicom. Ispod znaka je kratica: HSGN, što je ujedno i skraćeni naziv Saveza.
Savez ima pečat okruglog oblika promjera 30mm, te manji pečat, promjera 18mm. U krugu većeg pečata je ispisan tekst: HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH – ZAGREB, sa znakom Saveza u sredini. U krugu manjeg pečata je samo naziv Saveza.

Članak 6.
Savez je član Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH), a može se udružiti i s drugim srodnim udrugama, koje djeluju na promicanju zaštite osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj.
Savez se također učlanjuje u regionalne, europske i međunarodne organizacije gluhih i nagluhih i član je: WFD (World Federation of the Deaf)EUD (European union of Deaf)IFHOH (International Federation of Hard of Hearing People) i EFHOH (European Federation of Hard of Hearing).
Naziv Saveza na engleskom jeziku glasi: CROATIAN ASSOCIATION OF THE DEAF AND HARD OF HEARING, a može se rabiti samo zajedno s nazivom na hrvatskom jeziku.

Članak 7.
U Savezu i udrugama-članicama nije dopuštena rasna, nacionalna, spolna, vjerska i politička diskriminacija, te kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina.

Članak 8.
Rad Saveza i njegovih tijela je javan.
Javnost rada se osigurava preko pisanih materijala, izvješća o radu i financijskom poslovanju, izvješćem udruga putem internih glasila, javnih skupova članstva i sredstvima javnog priopćavanja (tisak, radio i TV).

Članak 9.
Savez predstavlja i zastupa predsjednik Saveza, koji je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora. Pojedini članovi Izvršnog odbora i tajnik, mogu zastupati i predstavljati Savez u granicama ovlasti koje im daje predsjednik.

Članak 10.
Blagdan Saveza je Međunarodni dan gluhih, koji se svake godine u svijetu slavi zadnje nedjelje mjeseca rujna.

II. DJELATNOST, CILJEVI I ZADAĆE SAVEZA

Članak 11.
Osnovna djelatnost Saveza usmjerena je na prevladavanje posljedica teških komunikacijskih barijera, koje se očituju u nepovoljnom socijalnom i kulturološkom položaju građana oštećena sluha.
Sukladno tome Savez:

 • usklađuje i usmjerava djelatnosti i suradnju udruga-članica i predlaže akcije od zajedničkog interesa za što potpuniju socijalnu zaštitu osoba oštećena sluha;
 • prati, analizira i razmatra stanje i primjenu zakonskih propisa za poboljšanje pravnog i socijalno-ekonomskog položaja osoba oštećena sluha, zalažući se za dosljednu provedbu i poboljšavanje tih propisa;
 • prati i proučava razvitak i dostignuća na području školovanja, obrazovanja, zapošljavanja i zaštite osoba oštećena sluha u zemlji i inozemstvu;
 • djeluje na zadovoljavanju specifičnih potreba i potiče proizvodnju i nabavu surdotehničkih pomagala za osobe oštećena sluha;
 • potiče kulturne i umjetničke manifestacije osoba oštećena sluha;
 • organizira i obavlja informativnu i izdavačku djelatnost, tiskanje stručnih i promidžbenih izdanja, kao i časopisa i informativnih biltena za javnost i članstvo;
 • permanentno djeluje na svestranom jačanju i suradnji sa srodnim međunarodnim organizacijama osoba s invaliditetom u zaštiti njihovih ljudskih prava.

U ostvarivanju ovih ciljeva, Savez i njegove udruge-članice mogu pribavljati financijska sredstva
obavljanjem gospodarske ili druge djelatnosti, sukladno važećim propisima.

Članak 12.
Djelatnosti, ciljeve i zadaće iz članka 6. i 11. ovog Statuta, Savez i njegove udruge-članice provode i izvršavaju kroz svoje programe rada.

Članak 13.
Savez sudjeluje predstavnički u Povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom, te u suradnji s predstavnicima ostalih organizacija osoba s invaliditetom i roditelja djece s poteškoćama u razvoju – potiče promicanje i aktivnosti u korist osoba oštećena sluha.

III. ČLANSTVO I USTROJSTVO SAVEZA

Članak 14.
Ustrojstvo Saveza čine punopravne i pridružene udruge-članice koje imaju svojstvo pravne osobe.
Tako ustrojene udruge gluhih, nagluhih i gluhoslijepih, mogu se dragovoljno učlanjivati u Hrvatski savez gluhih i nagluhih ako su:

 • svoj Statut uskladili sa Statutom Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih;
 • na svojoj sjednici Skupštine donijeli Odluku o učlanjivanju;
 • zamolnicom zatražili prijam u članstvo;
 • uz svoju zamolnicu za prijam u članstvo priložili i presliku Rješenje o registraciji udruge.

Članak 15.
Udruge-članice mogu imati ustrojene podružnice, ogranke ili klubove za dijelove svog područja, što će posebno regulirati Statutom svoje udruge.
Tako ustrojeni oblici djelovanja unutar udruge, nemaju svojstvo pravne osobe.
Zadaća udruge-članice, njenih podružnica, ogranka ili klubova je, da na svom području okuplja gluhe, nagluhe i gluhoslijepe, te udruge roditelja djece i mladeži koja nemaju poslovnu sposobnost ili im je ona ograničena, sa svrhom zajedničkog rješavanja i zadovoljavanja specifičnih i drugih potreba osoba oštećena sluha.

Članak 16.
Punopravne i pridružene udruge-članice Saveza dužne su voditi evidenciju svog članstva i podatke o tome dostavljati Savezu.

Članak 17.
Udruge-članice preko svojih zastupnika imaju osobito ova prava i dužnosti:

 • da sudjeluju u radu tijela Saveza, iznose svoje stavove i mišljenja o pitanjima o kojima se raspravlja ili odlučuje;
 • da predlažu raspravu o pitanjima od značaja za rad svojih udruga i Saveza;
 • da budu pravodobno informirani o radu Saveza i svim značajnim pitanjima od zajedničkog interesa;
 • da o svom radu u tijelima Saveza izvješćuju svoje članove;
 • da svojim javnim djelovanjem ne krnje ugled Saveza;
 • da Savezu plaćaju godišnju članarinu koju na prijedlog Izvršnog odbora utvrdi Skupština.

Članak 18.
Članovi tijela Saveza zajednički utvrđuju i usklađuju politiku, planove i program rada od općeg interesa za osobe oštećena sluha na načelima sporazumijevanja, usuglašavanja i dogovaranja, međusobnog uvažavanja i ravnopravnosti.
Član tijela Saveza može dati ostavku, a može biti opozvan od biračkog tijela.
Svaki član tijela Saveza za svoj rad odgovoran je svojoj udruzi-članici koju predstavlja, i tijelu Saveza u koje je izabran.

IV. TIJELA SAVEZA

Članak 19.
Tijela Saveza su:

 • Skupština
 • Predsjednik Saveza
 • Izvršni odbor
 • Nadzorni odbor

SKUPŠTINA SAVEZA

Članak 20.
Skupština je najviše tijelo Saveza koju čine zastupnici punopravnih udruga-članica.
Broj zastupnika, njihov izbor, vrijeme provođenja izbora i izborni postupak, utvrđuje Izvršni odbor posebnom odlukom, te Poslovnikom o radu, koji je usvojila Skupština.
Za zastupnike u tijelima Saveza, punopravne udruge-članice mogu birati samo gluhe i nagluhečlanove svojih udruga koji spadaju u status tzv. redovitog članstva.
Skupština se saziva prema potrebi, a najmanje jednom u dvije godine, a Izborna svake četvrte godine. Mandatno razdoblje u tijelima Saveza i članovima tih tijela traje četiri godine, i mogu biti ponovno birani.

Članak 21.
Skupština:

 • donosi Poslovnik o radu, potvrđuje mandate izabranih članova Skupštine, usvaja Statut, njegove izmjene i dopune, i druge opće akte iz svoje nadležnosti;
 • razmatra sveukupnu problematiku osoba oštećena sluha;
 • usvaja izvješće o financijskom poslovanju;
 • razmatra i usvaja izvješće Nadzornog odbora;
 • usvaja i razmatra izvješće o radu Saveza za protekli period;
 • razmatra i potvrđuje program rada i financijski plan za naredni period;
 • bira i razrješava predsjednika Saveza, Izvršni odbor i Nadzorni odbor;
 • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Prema potrebi, sjednicu Skupštine saziva Izvršni odbor na vlastitu inicijativu. Izvršni odbor dužan je sazvati Skupštinu na zahtjev 2/3 udruga-članica, u roku od 60 dana. Ukoliko Izvršni odbor ne sazove Skupštinu u tom roku, Skupštinu sazivaju predlagači.

PREDSJEDNIK SAVEZA

Članak 22.
Predsjednik Saveza je predsjednik Skupštine i Izvršnog odbora.
Predsjednik se bira na Izbornoj Skupštini na prijedlog Izvršnog odbora, odnosno na pismeni prijedlog najmanje 10 (deset) Udruga-članica, odnosno preko svojih zastupnika.
Predsjednik Saveza na Izbornoj Skupštini ima ovlasti da predlaže kandidate za članove Izvršnog odbora i Nadzornog odbora, vodeći računa o regionalnoj zastupljenosti. Skupština može predloženu listu kandidata izmijeniti i odlučuje o konačnom izboru predloženih tijela.
Predsjednik Saveza predsjeda sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora, te predstavlja Savez u Povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske po svom položaju.
Predsjednik u izvršavanju svojih obveza i zadataka, po potrebi osniva stručne radne skupine ili povremena radna tijela, sastavljena od odgovarajućih stručnjaka i javnih djelatnika s područja pravne problematike, komunikacije, inokorespodencije, kao i za ostalu specifičnu problematiku gluhih, nagluhih i gluhoslijepih osoba.
Predsjednik za svoj rad, kao i rad Izvršnog odbora, odgovara Skupštini.

IZVRŠNI ODBOR

Članak 23.
Izvršni odbor je izvršno tijelo Saveza, koje obavlja poslove i zadatke između dviju sjednica i zasjedanja Skupštine.
Izvršni odbor broji 7 (sedam) članova, a sastoji se od predsjednika i 6 (šest) članova.
Izvršni odbor se sastaje po potrebi, a najmanje 3 (tri) puta godišnje. Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik Saveza, odnosno njegov ovlašteni zamjenik.

Članak 24.
Izvršni odbor:

 • provodi odluke i zaključke Skupštine u izvršenju programskih i planskih zadataka;
 • priprema sjednice Skupštine, te predlaže izmjene i dopune Statuta i drugih akata iz nadležnosti Skupštine;
 • razmatra i usvaja proračun, zaključni račun i program rada za tekuću godinu;
 • usklađuje i usmjerava aktivnosti udruga-članica;
 • bira zastupnike i njihov broj za Skupštinu Saveza
 • bira predstavnike Saveza u organizacijama i ustanovama na državnoj i međunarodnoj razini;
 • surađuje sa državnim i lokalnim tijelima u djelatnostima od značaja za Savez;
 • prati, analizira i razmatra probleme osoba oštećena sluha;
 • imenuje članove komisija i drugih radnih tijela Saveza, i usklađuje njihov rad;
 • donosi odluke o radu i organiziranosti rada Stručne službe Saveza;
 • potvrđuje, na prijedlog predsjednika, imenovanje tajnika;
 • donosi stegovne mjere u slučaju kršenja odredbi ovog Statuta;
 • rješava sporove između temeljnih udruga-članica i Saveza;
 • o svom radu podnosi izvješće Skupštini;
 • obavlja i druge zadatke određene Statutom, drugim općim unutarnjim aktima Saveza i odlukama viših tijela.

NADZORNI ODBOR

Članak 25.
Skupština na prijedlog predsjednika bira Nadzorni odbor od 3 (tri) člana i 1 (jednog) zamjenika, koji ne moraju biti iz redova zastupnika Skupštine.
Izabrani članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika.
Nadzorni odbor obavlja nadzor nad materijalno-financijskim poslovanjem Saveza i o tome podnosi izvješće Skupštini i Izvršnom odboru. U svom sastavu Nadzorni odbor mora imati najmanje jednog stručnjaka u domeni računovodstva.

POSEBNA RADNA TIJELA SAVEZA

Članak 26.
Radi proučavanja i razrade pojedinih stručnih pitanja iz programa i djelokruga rada Saveza, Izvršni odbor može osnivati posebna radna tijela, komisije i druge organizacijske oblike djelovanja.
Aktom, kojim se osnivaju ova tijela, određuje se sastav, broj članova i zadaci.
Navedena tijela mogu biti stalna ili privremena.

PRAVILA O KOMUNIKACIJI

Članak 27.
Zbog posebnih komunikacijskih problema s osobama oštećena sluha, Savez donosi Pravila o komunikaciji, po kojima se uređuje obveza prisustvovanje tumača na sjednicama tijela Saveza, u kontaktima s vanjskim čimbenicima, te u opremanju Saveza svim raspoloživim tehničkim, vizualnim i auditivnim pomagalima.
Dužnosnicima i djelatnicima Saveza mora biti omogućena izravna komunikacija s udrugama-članicama Saveza svim raspoloživim tehničkim sredstvima: neposredno, telefaksom ili specijalnim pisaćim telefonom za gluhe, te priključkom kompjutora na Internet, primanjem i slanjem e-mail pošte, video-telefonima i dr.

V. ODLUČIVANJE U TIJELIMA SAVEZA

Članak 28.
Sva tijela Saveza su izborna i biraju se u pravilu javnim glasovanjem, na mandat od 4 godine. Tajno glasovanje može se primijeniti ukoliko o tome donese odluku tijelo o kojem se glasuje.

Članak 29.
Tijela Saveza pravovaljano odlučuju kada je na njihovim sjednicama prisutna natpolovična većina od ukupnog broja članova.
Svoje odluke, zastupnici donose većinom glasova od ukupnog broja prisutnih članova.
Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću ne mogu biti birane u tijela Saveza, ni sudjelovati u odlučivanju u tijelima Saveza.
Za donošenje Statuta, odnosno za njegove izmjene i dopune, potrebno je da ga izglasa najmanje 2/3 od ukupnog broja zastupnika Skupštine.
Prije donošenja Statuta, odnosno njegovih izmjena i dopuna, obvezno se u temeljnim udrugama-članicama Saveza provodi prethodna rasprava, koja ne može biti kraća od 30 dana.

Članak 30.
Protiv odluke svakog tijela, članica Saveza ili njen predstavnik može izjaviti žalbu neposredno višem tijelu. Odluka Skupštine, kao najvišeg tijela, je konačna.
Kada se odlučuje o opozivu člana bilo kojeg tijela Skupštine, za opoziv mora glasovati najmanje dvije trećine od ukupnog broja nazočnih članova Skupštine.
Inicijativu za pokretanje postupaka opoziva članova tijela Skupštine, pokreću članice Saveza ili Izvršni odbor Saveza.

VI. IZVORI SREDSTAVA I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 31.
Za ostvarivanje svojih ciljeva, programa i zadaća, Savez ostvaruje sredstva:

 • od Državnog proračuna;
 • od prihoda igara na sreću;
 • od humanitarne pomoći, članarine, sponzorstva i donacija;
 • od drugih izvora ostvarenih sukladno zakonu.

Članak 32.
Financijsko poslovanje Saveza i njegovih tijela, obavlja se u skladu sa zakonskim i drugim propisima, a na osnovu financijskog plana i programa rada.
Predsjednik Saveza ima isključivo naredbodavno pravo raspolaganja sredstvima Saveza, a tajnik i ostali članovi Izvršnog odbora u okviru ovlasti koje im daje predsjednik.

Članak 33.
Novčane i materijalne dokumente, koji se odnose na rukovanje novčanim i drugim materijalnim sredstvima i pravima, potpisuje predsjednik, a supotpisuje osoba koju imenuje predsjednik.
Po završetku poslovne godine obvezno se donosi završni račun i dostavlja nadležnom upravnom tijelu, a istog usvaja Izvršni odbor Saveza.

Članak 34.
Savez može stjecati nepokretnu i pokretnu imovinu u skladu sa zakonom.
Ako zakonom nije drukčije propisano, Skupština donosi načelne odluke o stjecanju nekretnina i njihovom prijenosu, i ovlašćuje Izvršni odbor da donosi konkretne odluke o stjecanju, prenošenju ili otuđenju.

VII. STRUČNA SLUŽBA SAVEZA

Članak 35.

U svrhu obavljanja materijalno-novčanih, administrativno-tehničkih i drugih poslova i zadataka, a koji su neophodni za ostvarivanje programskih ciljeva Saveza i njegovih tijela, Izvršni odbor, u skladu s odobrenim sredstvima za rad Saveza, osniva Stručnu službu s potrebnim brojem djelatnika odgovarajuće stručne spreme, te po potrebi angažira i vanjske suradnike.
Međusobna prava, obveze i odgovornosti djelatnika Stručne službe i dužnosnika Saveza, uređuju se ugovorom u skladu sa zakonom.

TAJNIK SAVEZA

Članak 36.
Na čelu stručne službe je rukovoditelj – tajnik. Tajnika bira, na prijedlog predsjednika, Izvršni odbor Saveza.
Tajnik je administrativni koordinator između Izvršnog odbora, Stručne službe i posebno izabranih stručnih radnih tijela Saveza.
Poželjno je da tajnik bude osoba oštećena sluha.
Prigodom biranja ili imenovanja tajnika, obvezatno je voditi računa da ima visoku ili višu stručnu spremu, s tim da ostale kriterije i uvjete propisuje Izvršni odbor.

Članak 37.
Tajnik Saveza provodi zaključke Skupštine i Izvršnog odbora.
Tajnik Saveza rukovodi radom stručne službe, koordinira proces rada, te sudjeluje u radu svih tijela Saveza, priprema materijale za sjednice, pomaže predsjedniku i tijelima Saveza u izvršavanju zaključaka i odluka.
Za svoj rad odgovoran je Skupštini, predsjedniku i Izvršnom odboru.

VIII. PRESTANAK RADA SAVEZA

Članak 38.

Savez prestaje radom, ako i kada o tome odluči Skupština, ili ako se ne ispune zakonske pretpostavke za rad Saveza, a nadležno tijelo donosi o tome konačno rješenje propisano zakonom.
Odluka Skupštine, o prestanku rada Saveza, donosi se dvotrećinskom većinom ukupnog broja udruga-članica zastupljenih u Skupštini.
U slučaju prestanka rada Saveza, nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskog i drugog postupka, sva imovina i prava pripadaju pravnom slijedniku Saveza.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.
Izmjene i dopune Statuta donose se na način propisan za njegovo donošenje. Poticaj za izmjene i dopune Statuta može dati Izvršni odbor i svaka udruga-članica Saveza.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Izvršni odbor.

Članak 40.
Usvajanjem ovog Statuta, prestaje važiti dosadašnji Statut Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih koji je usvojen na Izvještajnoj skupštini 2008. godine.